Koppeling BSM Leerlijn Burgerschap SLRO

Deze interactieve publicatie is gemaakt met FlippingBook, een online streamingdienst voor PDF's. Geen downloads, geen wachttijd. Open de publicatie en begin meteen te lezen!

Opbrengstgericht Burgerschapsonderwijs

In dit document vind je de koppeling tussen de 4 sociale (definitiematrix) taken (model ten Dam), de democratische basiswaarden zoals ze gemeten worden in het meetinstrument Burgerschap Meten (zie handleiding Burgerschap Meten) en de einddoelen van de leerlijn Burgerschap van de SLRO. Je vindt de uitwerking van de einddoelen van de leerlijn Burgerschap van de SLRO op: https://leerlijnburgerschap.nl/

Dit document is waardevol in 2 fases van opbrengstgericht Burgerschap Onderwijs.

1. Resultaten in kaart brengen Wat zijn de scores van de 4 socialen taken in het meetinstrument? Welke thema's en eindleerdoelen van de SLRO zijn hieraan gekoppeld? Wat zijn de scores van de democratische basiswaarden? Welke thema's en eindleerdoelen van de SLRO staan centraal?

2. Evaluren van verandering Scholen geven dus eerst betekenis aan de data van het meetinstrument door te kijken in hoeverre resultaten in lijn zijn met de ambitie/ waarden die worden nagestreefd. - Op welke sociale taken/ democratische basiswaarden is onze ambitie behaald? - Zijn onze waarden voldoende gekend?

- Op welke sociale taken/ democratische basiswaarden is onze ambitie nog niet behaald? Of welke waarden verdienen meer aandacht? - Welke einddoelen en vervolgens welke kennis, vaardigheid en attitudes op groepsniveau horen hier volgens de SLRO leerlijn bij? - Wat zegt dit vervolgens over het aanbod? Welke doelen worden nagestreefd? Wat wordt vervolgens bijgesteld in ons aanbod?

Om de evaluatie van waarde te laten zijn, is het van belang om vooraf een visie te ontwikkelen op wat de school met burgerschapsonderwijs wil bereiken. De visie geeft richting om leerdoelen vast te stellen, het onderwijsaanbod te bepalen en om duidelijk over burgerschapsonderwijs te kunnen communiceren met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Defintiematrix Burgerschap Meten

Basiswaarden van de Democratische rechtstaat Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef

Thema’s Leerlijn Burgerschap SLRO

Einddoelen Leerlijn Burgerschap SLRO https://leerlijnburgerschap.nl/

Omgaan met verschillen

Verschillen

In dit thema komt aan de orde dat individuen en groepen verschillen van elkaar. Het gaat dus over dominante cultuur en subculturen, over gelijkwaardigheid, het gelijkheidsbeginsel en over het afwijzen van discriminatie. Leerlingen leren om hierin hun eigen keuzes te maken, waarmee hun autonomie gestalte krijgt. We benaderen de verschillen vanuit het Bijbelse gegeven dat we schepselen van God zijn. Zo komen de waarden zachtmoedigheid, goedertierenheid, bescheidenheid en nederigheid naar voren. In dit thema komt aan bod hoe we in de maatschappij met elkaar kunnen samenleven vanuit de Bijbelse waarden liefde, blijdschap en vrede. Het onderwijs is gericht op het aanleren van een dienstbare en tevreden houding en het zoeken naar harmonie. Daarbij is er aandacht voor zorgzaamheid, verdraagzaamheid, begrip en respect, verantwoordelijkheidsbesef en het afwijzen van onverdraagzaamheid. Het uitgangspunt is de Bijbelse oproep om onze naasten lief te hebben als onszelf. In dit thema gaat het over onze omgang met de natuur. Milieuvraagstukken, duurzaamheid en armoede komen aan de orde. We benaderen deze vraagstukken vanuit het Bijbelse gegeven dat wij mensen de schepping als rentmeester mogen beheren. Vanuit deze houding komt de waarde goedheid naar boven. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen het goede zoeken voor de schepping en daarom op een duurzame wijze met de schepping omgaan.

Omgaan met conflicten; Omgaan met verschillen

Samen

Maatschappelijk verantwoord handelen

Schepping

Defintiematrix Burgerschap Meten

Basiswaarden van de Democratische rechtstaat Vrijheid van meningsuiting; Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef Vrijheid van meningsuiting; Het gelijkheidsbeginsel; Begrip voor anderen; Verdraagzaamheid; Afwijzen van onverdraagzaamheid; Afwijzen van discriminatie; Autonomie; Verantwoordelijkheidsbesef

Thema’s Leerlijn Burgerschap SLRO

Einddoelen Leerlijn Burgerschap SLRO https://leerlijnburgerschap.nl/

Democratisch handelen

Democratie

In dit thema gaat het over de wetten en regels in onze samenleving. Hoe komen die tot stand en wat zijn de rechten en plichten die daarmee samenhangen? Ook de klassieke vrijheidsrechten komen hierbij aan bod – inclusief de vraag hoe vrijheden in de praktijk worden ingevuld als ze lijken te botsen. Uitgangspunt is dat de overheid Gods dienares is en door Hem over ons is gesteld. Er is aandacht voor samenleven in een land, gericht op harmonie met de ander. Hierin komt de waarde vrede tot uiting. Nederland is een klein land te midden van veel andere landen. Bij dit thema gaat het over die andere landen en over mondiale vraagstukken. Onderdeel van dit thema is ook de aandacht voor het feit dat we als christenen in Nederland (individueel en als kerkgenootschappen) verbonden zijn met de wereldkerk. Ook hier gelden Bijbelse uitgangspunten, zoals het besef dat God alle mensen geschapen heeft, en naastenliefde. Dit komt tot uitdrukking in de waarden liefde, goedertierenheid en zachtmoedigheid. Digitale systemen hebben grote invloed op ons leven. Bij dit thema wordt die invloed verhelderd, maar komt ook de vraag aan de orde hoe we op een Bijbelse manier in deze digitale wereld kunnen staan. De Bijbel vraagt in de eerste plaats om matigheid, een waarde die terugkomt in de vrucht van de Geest. Daarnaast vraagt het omgaan met elkaar in het kader van media om trouw, wat een uitwerking is van de waarde geloof.

Omgaan met verschillen

Wereld

Omgaan met conflicten; Omgaan met verschillen

Digitaal

Made with FlippingBook - Online magazine maker