Leesboek_2020-2021

Deze interactieve publicatie is gemaakt met FlippingBook, een online streamingdienst voor PDF's. Geen downloads, geen wachttijd. Open de publicatie en begin meteen te lezen!

Voor een rijk leesaanbod Het Leesboek

BEWAAR exemplaar

editie 2021-2022

Bouw aan vaardigheden en kennis vanuit

samenhangend en breed leesonderwijs

Het Leesboek Voor een rijk leesaanbod

3

4

Het Leesboek

Op weg naar leessucces

Het leesonderwijs is sterk in ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat de leesprestaties in Nederland er minder goed voorstaan in vergelijking met andere landen. Bijna een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool onvoldoende geletterd. Goed leren lezen is in de 21e eeuw belangrijker dan ooit. Het is van invloed op de schoolloopbaan, de werkomgeving en het levensgeluk. Het stimuleren van leessucces is dus van groot belang. Dit succes wordt beïnvloed door ons leesge- drag, het leesaanbod en de leesaanpak. Leesgedrag Ons leesgedrag verandert, mede door de digitaliserende samenleving. Teksten zijn overal en boeken zijn slechts een deel van alle teksten die we dagelijks lezen. Verder hebben we steeds meer moeite om langere teksten geconcentreerd te lezen. Dit is helemaal het geval als de leesvaardigheid minder goed is ontwikkeld. Leesaanbod Nederland heeft een rijke leestraditie met verschillende domeinen. Hierdoor ontstaat meer overzicht en is het makkelijker om instructies te plannen en te geven. Het nadeel hiervan is dat veel leerlingen de leeslessen ervaren als gefragmenteerd en weinig motiverend. Als reactie hierop zijn nieuwe leermiddelen ontstaan die uitgaan van compleet lezen en vertrekken vanuit het perspectief van leesmotivatie. Hierbij komen de deelgebieden meer thematisch aan de orde. Het is niet te zeggen wat beter is, dat hangt ook af van de instructie- en begeleidingsbehoeften. En die kunnen van school tot school verschillen. Verder zien we ook dat de leermiddelen steeds meer gekoppeld worden aan de leesomgeving in de school. Naast het gebruiken van een goede methode is het beschikken over een goed ingerichte omgeving met aantrekkelijke boeken, e-books, spellen en ontwikkelingsmaterialen minstens zo belangrijk. Leesaanpak Leren lezen werd lang gezien als een technische vaardigheid. Maar we zien steeds duidelijker dat er meer nodig is om een goed gemotiveerde lezer te worden. Denk aan het beschikken over voldoende woord- en achtergrondkennis. Om lezen zinvol te maken, moet je begrijpen wat je leest. Daarom neemt de belangstelling om leesonderwijs te verbinden met andere vakken, bijvoorbeeld wereldoriëntatie, toe. Ook grammaticale kennis en het zien van structuren zijn een voorwaarde om goed te kunnen begrijpen wat je leest. Dit verhoogt de leessnelheid en verbetert het begrip. Verder onderscheidt een goede lezer zich door zijn eigen leesgedrag te sturen. Lees- en herstelstrategieën, op het moment dat het lastig wordt, zijn hiervan een belangrijk onderdeel. De afgelopen jaren hebben aangetoond hoe complex het vakgebied lezen kan zijn. Ieder kind heeft zijn eigen ondersteuningsbehoeften. Goed lees- onderwijs met voldoende leessucces vraagt dus om maatwerk.

Leesgedrag, leesaanbod en leesaanpak zijn bepalend voor leessucces. Het is de uitgelezen basis voor meer gemotiveerde lezers, betere opbrengsten en leerkrachten die op een haalbare manier kunnen zorgen voor een betere ondersteuning van alle leerlingen.

5

KUNNEN LEZEN WOORDEN (HER)KENNEN VERHAAL BEGRIJPEN Lezen

6

Het Leesboek

Leren lezen en blijven lezen is de voorwaarde voor leessucces

GESPREKKEN VOEREN LUISTEREN EN BEGRIJPEN SPREKEN EN VERTELLEN Communiceren

Lezen laat kinderen onze rijke wereld ontdekken. Zo groeit hun verbeeldingskracht in taal, over zichzelf en de wereld. Het stimuleert kennis en vaardigheden over vele onderwerpen en laat je ontdekken hoe je taal gebruikt. Lezen Geen lezen zonder leren lezen. Je wordt vaardig in kunnen lezen, woorden (her)kennen en begrijpen wat je leest. Communiceren Met lezen leer je woorden om te verwoorden. Je wordt vaardig in spreken en vertellen, gesprekken voeren en aandachtig luisteren en begrijpen. Taalkennis Met lezen ontdek je taal tot achter de puntkomma. Je wordt vaardig in het taalsysteem (her)kennen en correct toepassen. Schrijven Met lezen leg je de basis om zelf te kunnen schrijven. Je wordt vaardig in correct schrijven, maar ook in het doelgericht schrijven om een onderwerp begrijpelijk over te brengen in eigen woorden.

Taalkennis

TAALSYSTEEM (HER)KENNEN TAALSYSTEEM TOEPASSEN

Schrijven

FUNCTIONEEL SCHRIJVEN DOELGERICHT SCHRIJVEN

De wereld Met lezen verleg je grenzen.

Je krijgt meer perspectief op jezelf én de geheimen van de wereld.

De wereld

WERELD (VER)KENNEN JEZELF EN ANDEREN KENNEN

7

Bouw aan vaardigheden en kennis vanuit samenhangend en breed leesonderwijs

VOORBEREIDEND LEZEN Leesvoorwaarden ontwikkelen

Leren lezen om écht te kunnen lezen AANVANKELIJK LEZEN

VOORTGEZET LEZEN

Betekenisvol lezen vanuit techniek, strategie en samenhang

10

22

30

> STARTEN

> DOORBOUWEN

8

Het Leesboek

Op weg naar leessucces met...

een helder leesaanbod • Methoden • Verrijking • Inrichting

een brede leesaanpak • Vloeiend leren lezen • Voorlezen • Vrij lezen • Online (digitaal) lezen • Tijd voor lezen • Leesplezier • Rijk lezen • Herhaald en verdiepend lezen • Praten over lezen • Samen lezen

DIGITAAL GELETTERD

RIJK LEZEN

LEES OMGEVING

Zoeken, lezen én vinden in de digitale wereld

Blijven(d) lezen voor het plezier en de meters

Alle ruimte voor mooie leesmomenten

48

52

104

> VERRIJKEN

> INRICHTEN

9

Voor- bereidend lezen Leesvoorwaarden ontwikkelen

10

Het Leesboek

De fundering voor een goede leesontwikkeling begint al op vroege leeftijd bij de taalontwikkeling. Eén van de belangrijkste activiteiten daarbij is het interactief voorlezen, zo blijkt uit onderzoek. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders kunnen dus het verschil maken door veel voor te lezen en daarbij in gesprek te gaan over de teksten. Luisteren en lezen zijn vaardigheden die dicht bij elkaar liggen, wat goed terug te zien is bij het begrijpend luisteren. Hier komen vaardigheden aan bod die op een later moment onder de noemer begrijpend lezen terug­ komen. Door naast het interactief voorlezen ook te focussen op rijmen, volgorde, letters en klanken, groeit zowel het fonologisch als het fonemisch bewustzijn. Dit vormt een goede basis om een competente lezer te worden. Spelenderwijs schuiven we op van luisteren naar lezen. Klanken en symbolen krijgen een betekenis en kinderen ontdekken dat taal een geschreven dimensie heeft. Op deze manier ontstaat bij veel kinderen de leeshonger. Ze ervaren dat ze ook zelfstandig betekenis uit geschreven teksten kunnen halen. De wil om te kunnen lezen ontstaat en de leesstart is nu een feit. Het leren lezen is eigenlijk al begonnen. Aan de leerkrachten de taak om hier gehoor aan te geven door kinderen daadwerkelijk te leren lezen in groep 3. Methoden gericht op voorbereidend lezen helpen om op een haalbare manier een goede basis te leggen. Een basis waar methoden voor aanvankelijk lezen weer verder op in kunnen haken. De leesstart en het voorbereidend lezen

11

Voorbereidend lezen

Onderbouwd Jonge kinderen leren door te spelen. Door hen zelf te laten kiezen waar ze mee spelen, ont- staat er meer motivatie en betrokkenheid. Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er in Onderbouwd gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1 EN 2 (PEUTERS EN GROEP 3)

Vijf krachtige kenmerken van Onderbouwd:

doelgericht en spelend leren aanbod met routines, thema’s en spel online module voor plannen, registreren en volgen gebaseerd op de kern- en beheersingsdoelen voor het jonge kind (3-7 jaar) ieder leerdoel met herkenbaar een eigen karakter (handpop)

Beredeneerd aanbod Onderbouwd is een complete kleutermethode. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. Als leerkracht wil je het leerproces bevorderen. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Sluit met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van kleuters. Zo halen ze al handelend hun doelen. Met Onderbouwd is het mogelijk om een compleet en beredeneerd leeraanbod te maken. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Het is een kleutermethode waarbij spelend leren voorop staat. Altijd met een helder en duidelijk doel. Onderbouwd online Onderbouwd online is het hart van de methode en helpt om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van het kind. Het digitale plan-, registratie en volgsysteem helpt bij het stellen van doelen, geeft zicht op leerresultaten en ondersteunt planmatig, beredeneerd en resultaatgericht werken. De leerlingprofielkaarten maken het afstemmen op leerbehoefte mogelijk. De ontwikkeling van kleuters kan grillig en onvoorspelbaar verlopen. Natuurlijk willen leerkrachten weten hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of er voldoende vordering wordt gemaakt. Als je weet waar een leerling staat, dan kunnen er gerichte en haalbare doelen gesteld worden.

Het onderwijs sluit beter aan bij wat een leerling nodig heeft en komt zo tot effectief leren. De registratie van Onderbouwd online is hiervoor de basis. Het helpt om dagelijks inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en helpt bij de juiste keuzes voor het herhalen of verrijken van een leerdoel. Herkenbare karakters Binnen Onderbouwd wordt er gewerkt met herkenbare karakters. Hiermee kunnen leerlingen zich identificeren en is het mogelijk om bepaalde gevoelens en denkstrategieën op een meer objectieve manier te uiten. Elk karakter heeft zijn eigen karaktertrekken en sluit aan bij een eigen leerdoel. Zo zijn de hak- en plakapen heel druk met auditieve synthese en analyse of Sjoerd de cijferwoerd met tellen en getalbegrip. Deze handpoppen worden samen met de torens (Villa Letterpret, Rekenflat, Woorden met Wim) in de klas ingezet. Het is ook mogelijk om de materialen in de klas te coderen met deze karakters, zodat ontwikkelingsmateriaal gericht op leerlijn kan worden gepakt.

Een complete methode waarbij spelend leren voorop staat

12

Het Leesboek

PRODUCT UITGELICHT

Themapakket Taal 649411

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

Met deze themapakketten kan je kleuters handelingsgericht en zelfstandig laten werken in een leerrijke omgeving. De pakketten bestaan uit een scala aan lottospelletjes, memorie spelkaarten, gekoppeld aan ontwikkelingsmateriaal.

Hiermee kan je ook een thematisch ingerichte lees-schrijfhoek vormgeven. Uit onderzoek blijkt dat kleuters houvast hebben wanneer de grafemische en fonemische ontwikkeling wordt aangeboden in een thema. De themapakketten helpen om eenvoudig thema’s in te richten met betekenisvolle leeractiviteiten.

13

Inzetbaar in groep 1-8

PRODUCT UITGELICHT

Getallenwand 652169

De getallenwand van 0 t/m 12 van Schatkist wordt gebruikt bij de routine rekenen. Hierbij leren de leerlingen spelenderwijs rekenen met hoeveelheden en getallen. Naast cijfersymbool, stipgetal, rekenhanden en hoeveelheidsbegrip is er ook ruimte om in de bakjes materiaal overeenkomstig met het getal te plaatsen.

Spelenderwijs rekenen met hoeveelheden en getallen

Afmeting: 112 x 43 x 17 cm (b x h x d).

14

Het Leesboek

Voorbereidend lezen

Schatkist Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving, waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn: dat is Schatkist. Met Schatkist editie 3 werk je doelgericht aan de brede ontwikkeling van leerlingen in groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschap­ pelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1 EN 2

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

Vijf krachtige kenmerken van Schatkist:

onderzoekend en ontwerpend leren als basis stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden differentiatie met 3 aanpakken ontluikende geletterd- en gecijferdheid integraal VVE-programma

Samen met Pompom op onderzoek Schatkist biedt alle ingrediënten voor een uitdagende speel- en leeromgeving die de nieuwsgierigheid van jonge kinderen prikkelt. Samen met Pompom beleven kleuters uiteenlopende avonturen. Leerlingen onderzoeken samen met de leerkracht en met elkaar nieuwe onderwerpen en situaties, ontwerpen oplossingen en verweven dit in hun spel. Vanuit hun verwondering en spelbeleving gaan kleuters samen waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en tips voor het ontwikkelen van 21 e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. Werken met ankers en routines In totaal komen er 18 ankers (thema’s) aan bod binnen Schatkist. Er wordt flexibiliteit en keuzevrijheid aangeboden binnen de ankers en activiteiten en je kan je eigen thema’s en activiteiten toevoegen. De ankers zijn verdeeld over 3 periodes en elk anker heeft dezelfde opbouw. Eerst wordt er kennisgemaakt met het thema, waarin Pompom de leerlingen uitdaagt om hem te helpen een probleem op te lossen. Tijdens het verbreden en verdiepen van het thema wordt er vanuit verschillende invalshoeken het thema verder belicht. Dit kan op een ontwerpende of onderzoekende manier. Tijdens de afronding komen alle ervaringen en ontdekkingen samen en wordt

dit gedeeld met elkaar. Naast de opbouw in drie fases krijgt een anker ook structuur door routines. Routines zijn terugkerende, betekenis- volle, interactieve leersituaties die aanzetten tot communicatie. Deze volgen steeds een vast stramien en zijn herkenbaar voor de kleuters. Er zijn taal-, reken- en wetenschap & technologieroutines. Uitdagen of meer begeleiden Bij elke activiteit kan er een stapje omhoog of omlaag worden gegaan in niveau. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong worden uitgedaagd en leerlingen die iets te moeilijk vinden, krijgen meer begeleiding. Binnen een anker worden bij elke activiteit zowel voor groep 1 als groep 2 aanbevelingen gedaan om de activiteit geschikt te maken voor leerlingen met een zonaanpak en leerlingen met een steraanpak. Schatkist biedt een rijk aanbod aan aantrekkelijke en afwisselende materialen, waardoor zowel kleuters als leerkrachten er met plezier mee werken. De uitgekiende adaptieve software geeft een passend aanbod voor elke leerling.

15

Voorbereidend lezen

Kleuterplein Samen met Kleuterplein aan de slag met verantwoord kleuteronderwijs. Alle tien domeinen met hun eigen leerlijnen en lesdoelen komen aan bod binnen de zestien thema’s waarmee een rijke en speelse leeromgeving wordt gecreëerd. Zo worden leerlingen uitgedaagd om hun omgeving en mogelijkheden te ontdekken. Dat zorgt voor groei en betrokkenheid.

Spelenderwijs

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1 EN 2

leren in alle

Vijf krachtige kenmerken van Kleuterplein:

kleuterdomeinen

volwaardige leerlijnen (incl. Engels en burgerschap) ruimte om te kleuteren herkenbare thema’s, structuur en routines aanbod op 3 niveaus afgestemd werken met hoeken en ontwikkelingsmateriaal Spelenderwijs en doelgericht Alle thema’s van Kleuterplein bieden doelgericht uitdagende en speelse activiteiten aan. Raai de Kraai is hierbij de verbindende factor binnen de verschillende thema’s. Naast een doe-activiteit, grote en kleine kringactiviteiten, groepslessen en zelfstandig werken lessen zijn er ook 5 minutenspelletjes. Dit zijn thematische korte activiteiten voor taalbewustzijn en rekenen. Elke activiteit is gekoppeld aan een duidelijk lesdoel en uitgewerkt in 3 niveaus: instroomgroep, groep 1 en groep 2. Een rijke speel- en leeromgeving waarbij leerlingen veel beleven en ontdekken, betrokken zijn en groeien. Volwaardige leerlijnen Het jaarprogramma van Kleuterplein bestaat uit 4 periodes verdeeld over de themapakketten De seizoenen en De wereld. Per periode zijn er 4 thema’s waaruit gekozen kan worden. In elk thema komen 10 kleuterdomeinen aan bod. Het maakt niet uit welk thema er binnen een periode gekozen wordt, de thema’s volgen de leerlijnen voor die betreffende periode. De leerlijnen bouwen gedurende het jaar op. Elke periode herhaalt de leerstof en breidt deze uit t.o.v. de voorafgaande periode. Het is ook mogelijk om eigen thema’s en activiteiten toe te voegen. Voor de leerkracht zijn er hulpmiddelen voor observatie, registratie, opbrengst gericht werken en interactie met ouders. Alles om de kleuter optimaal te laten ontwikkelen en goed te kunnen volgen.

Eigen onderwijsbehoefte Het aanbod binnen Kleuterplein is afgestemd op de instroomgroep, groep 1 en groep 2. Er worden in de handleiding specifieke vragen per doelgroep weergegeven voor de grote kring en er is een uitsplitsing met kleine kring voor groep 1 of voor groep 2. Ook de opdrachten van zelfstandig werken zijn op niveau uitgewerkt. Voor de oudste kleuters zijn er werkbladen, die de overgang van groep 2 naar groep 3 makkelijker maken. Er zijn werkbladen voor de domeinen voorbereidend schrijven, rekenen en taal-lezen. Er zijn ook extra uitdagende opdrachten voor de slimste kleuters, herkenbaar aan het 3-sterren symbool. Voor taalzwakke leerlingen is er buiten de basisaanpak gerichte ondersteuning voor woordenschat. Kleuterplein is officieel erkend als VVE-interventiepakket.

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

16

Het Leesboek

PRODUCT UITGELICHT

Pakket allerlei 679565

Het pakket “Allerlei” bestaat uit een map met kopieerbladen in verschillende categorieën en een map met magneten. De map met kopieerbladen bevat ouderinformatie over geschikt schrijf- en tekenmateriaal, kopieerbladen met dagen, maanden en seizoenen, letterbladen en cijferkaarten, sjablonen voor verjaardagskalenders en maskers, een borduurkaart met Raai de Kraai en nog veel meer. De map met magneten bestaat uit magneten van dagritmekaarten, pictogrammen voor het zelfstandig werken en de letters. Volop gemak en inspiratie!

17

De Lettertrein Stap in De Lettertrein, reis mee en maak kennis met alle letters. De kinderen maken een reis door het land van Taal! Teun de giraf leert de kleuters letters door ze steeds mee te nemen naar een nieuwe wagon. Doelgericht en spelenderwijs worden kleuters wegwijs in de wereld van letters. Met De Lettertrein creëer je een rijke leeromgeving voor de kleuter waarin letters centraal staan.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1 EN 2

Vijf krachtige kenmerken van De Lettertrein:

Compleet lespakket voor ontluikende geletterdheid Op een speelse manier maken zowel peuters als kleuters kennis met letters in elke vorm: letterteken, letterklank, de positie van een letter in een gesproken en geschreven woord en nog veel meer! Voor elke letter zijn er lesvoorstellen om De Lettertrein optimaal in te kunnen zetten in de klas. Flexibel Er wordt uitgegaan van korte lesactiviteiten van 5 minuten tot een half uur. De Lettertrein kan op verschillende manieren en meerdere malen per week ingezet worden. De leerkracht is vrij om de volgorde van het letteraanbod te bepalen. Uniek spellenpakket Spellen nemen een belangrijke plaats in binnen het kleuteronderwijs, waarbij autonomie, samenwerken en de natuurlijke behoefte om te leren worden gestimuleerd. Match, Blocco en Memo+ zijn de bijbehorende spellen die naadloos aansluiten op De Lettertrein. De spellen dragen bij aan letterherkenning, visuele discriminatie, kennismaken met woordbeeld, stimuleren van visueel geheugen en sociale ontwikkeling. Elk spel is zelfs uitgewerkt op 4 niveaus.

kennismaken met alle aspecten van een letter doelgericht en spelenderwijs rijke leeromgeving flexibel in tijd en letteraanbod compleet aanbod ontluikende geletterdheid

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

De Lettertrein 640848

Het complete pakket bestaat uit een digitale leeromgeving, een prentenboek en spellenpakket.

PRODUCT UITGELICHT

18

Het Leesboek

Voorbereidend lezen

TaalOceaan TaalOceaan is de aanvankelijk lees- en taalmethode voor groep 3. Om kleuters hierop goed voor te bereiden kan er met de activiteiten uit deze map gewerkt worden aan ontluikende geletterdheid. De aangeboden lessuggesties en activiteiten sluiten aan op de benadering en de lettervolgorde binnen TaalOceaan. Ook een prima voorbereiding op andere taal- en leesmethoden in groep 3.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1, 2 EN PEUTERS

Vijf krachtige kenmerken van TaalOceaan:

Wekelijks aanbod De voorschotbenadering gaat uit van 1 les per week (plus eventuele verdieping bij RT), startend na de herfstvakantie. Bij de 32 lessen worden ook verwerking en werkbladen aangeboden. Bij elke les worden er remediëring- en differentiatie- suggesties aangeboden om zo aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van elke kleuter.

ontluikende geletterdheid optimale aansluiting bij elke kleuter uitgebreide handleiding en spellendoos korte voorbereiding aandacht voor leesbeleving

PRODUCT UITGELICHT

Spelletjesdoos 640848

Deze spelletjesdoos wordt ingezet bij de Voorschotbenadering. Deze spellen zijn opgebouwd volgens de uitgangspunten van TaalOceaan, maar kunnen naast elk ander kleuterpakket worden gebruikt. In de spelletjesdoos zijn de materialen voor vier verschillende spelletjes te vinden: Letterlotto, Lettermemorie, Knijpkaarten en Letterbingo. Al deze spelletjes leggen de relatie tussen letters en woorden.

Geef kleuters een optimale voorbereiding op het lezen in groep 3

19

Bas in de klas Al jarenlang is Bas een vertrouwd gezicht voor leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Bas beleeft allerlei avonturen en neemt de leerlingen hierin mee aan de hand. Er wordt een compleet programma voor voorbereidend taal en rekenen geboden met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden voor het jonge kind (peuters en kleuters). In 2020 is er een compleet nieuw platform ontwikkeld, waarmee vernieuwingen gepaard zijn gegaan met bekende uitgaves.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1, 2 EN PEUTERS

Vijf krachtige kenmerken van de Bas in de klas:

Digitale lesomgeving Binnen deze digitale lesomgeving tref je alles aan wat nodig is. Er zijn thema’s met uitgebreide lesideeën voor alle ontwikkelings­ gebieden, praatplaten en spelletjes met een leerlingvolgsysteem. Afhankelijk van het gekozen abonnement (compleet, basis, peuter of thuis) staat alles online voor je klaar. Thema uitwerking op 3 niveaus Herkenbare en aansprekende thema’s zijn volledig uitgewerkt. Naast een uitgebreide lesbeschrijving wordt er veel extra materiaal geboden als lessen burgerschap of wetenschap & techniek, werkbladen, woordenschatkaarten en suggesties voor het inrichten van een bijbehorende themahoek.

voorschoolse- en vroegschoolse educatie aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden online platform met lesideeën, praatplaten en spellen differentiatie eenvoudig toepasbaar digitale spellen met leerlingvolgsysteem Een compleet programma voor voorbereidend taal en rekenen

PRODUCT UITGELICHT

Leerlingsoftware - School compleet 691369

Het complete pakket bestaat uit een digitale leeromgeving, aangevuld met foliomateriaal.

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

20

Het Leesboek

Voorbereidend lezen

Beginnende geletterdheid Met de materialen ‘Van beginnende geletterdheid tot lezen’ krijgen alle kleuters de mogelijkheid om op een speelse en leuke manier hun geletterdheid te ontwikkelen - ieder op zijn eigen tempo. Vanuit voorlezen en visuele en auditieve oefeningen tijdens activiteiten in de kring, hoek of zelfs al op een werkblad komen de letters tot leven.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 1, 2 EN 3

Vijf krachtige kenmerken van Beginnende geletterdheid:

Gevarieerd aanbod Van beginnende geletterdheid tot lezen bestaat uit de onderdelen: Het ideeënboek, Het lettercircus (folio en digitaal) en Mijn letterboekje. Samen vormen ze een compleet programma. De onderdelen zijn ook afzonderlijk te gebruiken. Er worden talrijke aansprekende suggesties gegeven die aansluiten bij de tussendoelen van beginnende geletterdheid en toe te passen zijn op je eigen thema’s. Digitaal letters oefenen Door middel van leuke letterspelletjes, verhalen en letterplaten oefenen kleuters op het digibord, de pc of tablet. Ze maken kennis met letters in elke vorm: letterteken, letterklank en de positie van een letter. Wil je heel systematisch oefenen, dan kan dit met het Letterboekje, waarin alle letterklankcombinaties aan bod komen en waarin de volgorde zelf bepaald kan worden.

grote variatie in werkvormen visuele en auditieve oefening aansprekende vormgeving digitaal oefenen ontluikende geletterdheid

PRODUCT UITGELICHT

Het Lettercircus 644096

In Het Lettercircus komen alle letters en lettercombinaties in 30 humoristische verhalen aan bod. Een levendig doe- en leesboek voor kleuters vanaf 4 jaar.

Op speelse wijze aan de slag met alle letters en tweetekenklanken

21

Aan- vankelijk lezen Leren lezen om écht te kunnen lezen

22

Het Leesboek

Aanvankelijk lezen en leesplezier In de buurt van groep 3 willen bijna alle kinderen leren lezen. Voorlezen blijft leuk, maar zelf betekenis uit woorden, zinnen en teksten halen, is een nieuwe dimensie. Letterkennis is hierbij enorm belangrijk. Weten welke klank bij welk letterteken hoort is de basis. Om vervolgens de klankteken- koppeling te automatiseren en niet alleen correct, maar ook vlot te gaan lezen. De uitdaging is wel om leesplezier te behouden, ondanks de extra aandacht die nodig is voor het vele oefenen op woord-, zins- en tekstniveau. Als er vervolgens sprake is van voldoende automatisering van de klanktekenkoppeling, ontstaat er meer ruimte voor begrip. Dit maakt het leren lezen een stuk leuker! Omdat lezen en spellen elkaar versterken, zijn deze twee zaken in methoden direct aan elkaar gekoppeld. Maar sinds een aantal jaren weten we ook dat motorisch schrijven een essentieel onderdeel van het leren lezen is. De motorische inslijping van een variant van de lettervorm blijkt een zeer effectieve manier van automatiseren. Te vaak wordt motorisch schrijven benaderd als een vorm van schoonschrift ontwik­ kelen op basis van een gestandaardiseerde lettervorm. Onderzoek wijst uit dat tegelijkertijd schrijven het proces van het leren lezen efficiënter maakt.

23

Aanvankelijk lezen

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. De meest recente versie is de kim-versie. Hierin zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De kim-versie van Veilig leren lezen is een complete aanvankelijk taal- en leesmethode met geïntegreerde aanpak van lezen en spelling, begrijpend lezen, mondelinge taal, woordenschat, leesplezier en creatief schrijven.

Aandacht

GESCHIKT VOOR GROEP 3

voor alle eigenschappen van een letter

Vijf krachtige kenmerken van Veilig leren lezen kim:

klank en de letter staan centraal in woordcombinaties letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen vlotter lezen dankzij de automatiseerlijn geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat unieke software met krachtige koppeling tussen software voor lln-lkr en gepersonaliseerd oefenen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat)

Met Kimmee op avontuur In kern Start maken de leerlingen kennis met alle terugkerende elementen en karakters in Veilig leren lezen, zoals Kim, opa met zijn verzinselpet en het plein waar opa woont. Ook leren ze de werkwijze en materialen van de methode kennen. Na afloop van deze kern wordt aan de hand van toetsing bepaald welke lijn de leerlingen gaan volgen: de maan- of de zonlijn. De nieuwe letter alzijdig verkennen Met Veilig leren lezen kim-versie verkennen kinderen alle eigen- schappen van een letter. Ze luisteren naar de klank, voelen wat er gebeurt met hun mond, lippen, neus of keel bij het uitspreken van de letters, bekijken de vorm en schrijven de letters na. Het is niet voor niets dat de koppeling van articulatie, lezen en schrijven zoveel aandacht krijgt in de methode. Uit onderzoek weten we dat dit het makkelijker maakt om letters en klanken aan elkaar te koppelen in de hersenen. Hierdoor leren leerlingen beter én sneller lezen.

Unieke automatiseerlijn Elke aangeboden letter en ieder aangeboden woordtype komt systematisch terug in de Veilig & vlot-boekjes. Dat vind je niet terug in andere methoden. Met Veilig & vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in wisselende combinaties en posities. Niet alleen in losse woordjes, maar ook in zinnen en korte teksten. Ook in Veilig gespeld wordt er volgens een vaste stappenplan gewerkt en ontwikkelen de leerlingen spellingstrategieën. Leesboeken in allerlei soorten en maten Bij elke kern worden leesboeken aangeboden die aansluiten bij het letteraanbod van dat thema. De boeken zijn ingedeeld op niveau (zon-, maan- of sterniveau) en bevatten elk hun eigen genre (versjes, verhalen, informatieve boeken, kijkboeken, samenleesboeken, strips en dergelijke). De boeken zijn gemaakt door veel verschillende bekende kinderboekenschrijvers en illustratoren. Ook is er bij iedere kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse manier verwijst naar een van de leesboeken voor de leerlingen. Volop lees- bevordering dus!

24

Het Leesboek

PRODUCT UITGELICHT

Speelleesset 656392

Spelenderwijs gaan de leerlingen aan de slag met extra oefeningen in technisch lezen, begrijpend lezen en luisteren en spelling. Leerlingen oefenen deze vaardigheden intensief, zodat ze veel lezen en het leerrendement hoog is. De kinderen passen de nieuw geleerde letters direct toe in de leuke leerzame spellen.

25

PRODUCT UITGELICHT

Leg een stevige basis voor spellingsonderwijs

Klankenbord 679921

Alle letters die in de leeslessen worden aangeboden, krijgen meteen de juiste plaats op dit klankenbord dat een prominente plek in de klas heeft. De letters worden geplaatst in het juiste ‘gebouw’, ofwel de juiste klankcategorie en benoemt daarbij de termen: lange klanken, korte klanken, tweetekenklanken en medeklinkers. Door het inslijpen en oefenen met klankcategorieën wordt een stevige basis voor het spellingonderwijs gelegd. Afmeting: 112 x 43 x 17 cm (bxhxd).

26

Het Leesboek

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

Aanvankelijk lezen

Lijn 3 Met Lijn 3 leg je een stevige basis voor goed leren lezen. Niet voor niets liggen de resultaten boven het landelijk gemiddelde. Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid. De leerlingen ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

GESCHIKT VOOR GROEP 3

Vijf krachtige kenmerken van Lijn 3:

de letter staat centraal wereldoriënterende thema’s expliciete aandacht voor spelling en woordenschat

samenwerkend lezen instructie op 3 niveaus

Op reis met de bus De leerlingen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de leerlingen langs 12 haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de leerlingen kennis met de letters en woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Unieke dubbele leeslijn Alle leerlingen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Samen leren lezen leidt tot meer betrokkenheid en meer rendement. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. In de full-colour werkboeken, rijtjesboeken, biebboeken en met de software gaan de leerlingen aan de slag op hun eigen niveau. Lijn 3 biedt naast 36 verhalende biebboekjes ook 24 informatieve biebboekjes aan. Wereldoriëntatie In groep 3 wordt de wereld van kinderen steeds groter. Ze willen weten hoe dingen werken en hebben veel interesse in de wereld om hen heen. Juist die wereldoriënterende kennis is belangrijk voor het latere begrijpend lezen. Naast themafilmpjes, extra lessen wereldoriëntatie en de map thematisch werken zijn er ook prenten- en biebboeken door gerenommeerde kinderboekenschrijvers gemaakt bij de diverse thema’s. Zo leren de leerlingen veel meer dan lezen alleen.

Expliciete aandacht voor spelling en woordenschat Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. Als leerlingen leren lezen willen ze ook graag schrijven. Om dat goed te doen moeten ze op de juiste manier leren spellen. De hakkaarten en het klankenbord bieden hier extra houvast. Hierdoor krijgt de leerling een goede voorbereiding op het verdere spellingsonderwijs vanaf groep 4. Na de klankzuivere periode is het ook mogelijk om de spellingslijn van de taal- methode Staal toe te passen. In elk thema wordt aandacht besteed aan woordenschat. De beproefde vier-fasen-didactiek: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren wordt toegepast. Een woordenschatles komt altijd voor een les begrijpend luisteren of mondelinge communicatie. Zo leren de leerlingen in de woordenschatles nieuwe woorden, die ze in de daaropvolgende les gebruiken en inoefenen. Ook de woordenschatspelletjes helpen hierbij.

27

TaalOceaan TaalOceaan is een methode voor aanvankelijk lezen en taal voor groep 3. Leerlingen worden ondergedompeld in een oceaan van letters, woorden, zinnen en teksten. TaalOceaan is de opvolger van Taalfontein, de bekende figuren Daan en Roos beleven ook in TaalOceaan nieuwe avonturen.

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

GESCHIKT VOOR GROEP 3

Vijf krachtige kenmerken van TaalOceaan:

dagelijks lezen en spellen differentiatie op 3 niveaus uitgekiend aanbod voor het leeskwartiertje eigen uitstraling stimuleren van ouderbetrokkenheid

door een langer tweede deel op een hoger niveau (de voorloperstekst). Deze zijn gemiddeld één AVI-niveau hoger dan de basisteksten. Bij leerlingen waar het lezen wat meer moeite kost wordt er gericht met verlengde instructie gewerkt en wordt extra oefentijd geboden. TaalOceaan digitaal Er is een digibordapplicatie ontwikkeld die de leerkracht stap voor stap door de les leidt. Het biedt niet alleen toegang tot de les, prentenboeken, werkboeken en Oceaanboeken, maar ook tot speciale gereedschappen. Zo biedt De klankenboot ruimte voor de verschillende klankfamilies, De flitser helpt de leerlingen met het automatiseren van het lezen en De lettertrein is een tool voor het oefenen en analyseren en synthetiseren van woorden. Zo komen alle onderdelen binnen de software aan bod.

Maak kennis met Daan en Roos In het begin van groep 3 leren de leerlingen gelijk Daan en Roos kennen. Zij spelen een centrale rol in TaalOceaan. Na de eerste weken hebben de leerlingen al flink geoefend met de letters die voorkomen in de namen Daan en Roos en lezen ze al de eerste woordjes met deze letters. De eerste 3 thema’s hebben betrekking op de directe omgeving van de leerlingen. In de volgende thema’s wordt verder gekeken in de wereld om hen heen. De suggesties voor de themahoek kunnen het thema nog meer zichtbaar maken in de klas. Aandacht voor technisch lezen, spelling en taalverwerving TaalOceaan legt een sterke nadruk op het (technisch) leesonderwijs. Vanuit verschillende invalshoeken (articulatie, lettervorm, klank en letterordening) wordt er naar elke letter en lettercombinatie gekeken. Daarnaast worden er ook veel leesmeters gemaakt met o.a. het dagelijkse leeskwartiertje met de Spetterboeken waarin woordrijen en teksten voorkomen. De basisstof bevat klassieke wisselrijtjes, maar ook Connect- rijtjes. De voorlopers worden uitgedaagd door een aanbod van langere woorden en minder voor de hand liggende wisselelementen. Ook de wijze waarop gelezen wordt biedt veel afwisseling van zelfzingend lezen, tot papegaai-lezen, duo-lezen of als voor-koor-doorlezen. Differentiatie in tijd In de werkboeken worden drie niveaus onderscheiden, aangeduid met sterren. De plusopdrachten staan in het reguliere werkboek, zodat elke leerling de mogelijkheid heeft om deze uitdagende opdrachten te maken. De leesteksten zijn opgebouwd uit een deel op basisniveau, gevolgd

PRODUCT UITGELICHT

Havenboek 640821

Om de ouderbetrokkenheid te bevorderen krijgen de leerlingen een Havenboek mee. In het Havenboek is aandacht voor lezen, spelling, woordenschat en begrijpend luisteren. Zo weten ouders wat de doelen van elke week zijn. Daarnaast is er een bloemlezing uit de teksten en de oefeningen.

28

Het Leesboek

Aanvankelijk lezen

Inzicht in de structuur en opbouw van taal

Letter- KlankStad

LetterKlankStad is zowel een volwaardig beginnend als een remediërende leesmethode met een unieke didactiek. Het accent ligt op de fonologische vaardigheden, het vlot kunnen decoderen (automatiseren) en de analyse. Dit is de basis van echt goed leren lezen.

GESCHIKT VOOR GROEP 3

letter gebeurt van voor naar achter en van achter naar voor. Dus ook de letters van de klanken (zoals ui) worden bewust apart genoemd: H-U-I-S en terug: S-I-U-H. Zo dwing je het jonge brein het woordbeeld te visualiseren en op te slaan. Juist dat heeft een positief effect op de spelling. Een steuntje in de rug LetterKlankStad onderscheidt zich didactisch en biedt veel houvast aan leerlingen. De structurele opbouw van de straten in de LetterKlankStad en de hierbij horende poster en huisstenen leert leerlingen de letters en klanken positioneren. Speciaal voor leerkrachten is er ook een remediërend Steuntjesboek, waarin gericht oefeningen en werkvormen gerubriceerd per leesdoel. De volgende vier vaardigheden staan hierin centraal: fonologische vaardigheden, woorden lezen, zinnen en teksten en tekst voordragen.

Vijf krachtige kenmerken van LetterKlankStad:

goed leren lezen in 72 lessen accent op decodering en analyse veel ingezet als remediëring en NT2 uniek leesplankje met letters en klanken lezen volgens directe instructiemodel

Voordat je gaat lezen... Binnen LetterKlankStad is het van belang dat leerlingen inzicht krijgen in de structuur en opbouw van taal. Er wordt onderscheid gemaakt in geschreven en gesproken taal. Er zijn taalafspraken gemaakt om onze taal te begrijpen en elkaar te verstaan. Elke leerling maakt kennis met deze taalafspraken. Er wordt bewust voor gekozen om elke letter niet met de spraakklank uit te spreken, dus [ah] of [buh] maar [aa] of [bee]. Leerlingen gaan samen met de leerkracht op zoek naar alle spraakklanken die nog meer bij een letter horen en weten dat een letter iets anders is dan een klank! Decoderen en analyse Jonge leerlingen scannen woorden op grond van herkenningspunten als vorm, illustraties en context, de zogenaamde orthografische herkenning. Gebruikmaken van de context wordt ook veel toegepast. Toch levert dit veel problemen op in latere fase bij leerlingen. Daarom pakt LetterKlank- Stad dit gelijk aan door duidelijk onderscheid aan te bieden tussen letters en klanken, aandacht te geven aan de alfabetische naam van letters en dat letters één of meerdere spraakklanken hebben en het alfabetisch spellen van woorden. Naast het hakken en plakken van woorden op spraakklank, staat ook het alfabetisch spellen van woorden centraal. Dit spellen per

PRODUCT UITGELICHT

Huisstenen 611502

Centraal in LetterKlankStad staat het unieke ‘leesplankje’met de 52 Huisstenen van de 52 letters en klanken uit LetterKlankStad. Met kleur, vorm en ordening ontstaat inzicht in de structuur en ordening van de letters en klanken van de Nederlandse taal. De Huis- stenen kunnen op de bijbehorende grondplaat worden gerubriceerd per categorie. Tevens kunnen de leerlingen woorden maken. De vorm, kleur en ordening van de Huisstenen geven de structuur en functie aan van de betref­fende letters en klanken en komen terug in de werkboeken. Dit geeft, zeker in het begin van het leesproces, houvast bij het decoderen.

29

Voortgezet lezen Betekenisvol lezen vanuit techniek,

strategie en samenhang

30

Het Leesboek

Na het aanvankelijk lezen start het voortgezet lezen. De klanktekenkoppeling is geautomatiseerd en bij technisch lezen gaat de aandacht naar de letter- en de klankclusters. Ook is er veel aandacht voor vloeiend lezen, begrijpend lezen, informatievaardigheden, leesbevordering en vrij lezen. Als school kun je op twee verschillende manieren aan de slag met voortgezet lezen, beiden met hetzelfde doel. De eerste is het apart aanbieden van elk leesdomein. Door de afzonderlijke aandacht per domein kan gerichte instructie gegeven worden. De tweede aanpak is compleet lezen, waarbij de samen- hang gezocht wordt tussen de leesdomeinen. Lezen wordt hiermee minder een instructievak en meer een vaardig- heid die je heel veel moet doen. Bij voorkeur gekoppeld aan interessante thema’s. Hierdoor ontstaat in veel geval- len een directe koppeling tussen lezen, kennisontwikkeling en oriëntatie op de wereld. Het bevordert leesmotivatie en helpt leerlingen om het doel van lezen in te blijven zien. Voortgezet lezen en verbinden van leesdomeinen

31

Voortgezet lezen

Blink Lezen Waarom zou je willen lezen? Het antwoord is simpel, omdat je wilt weten hoe het verhaal verder gaat. Die nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek. Een combinatie van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Met meeslepende verhalen en de afwisselende opdrachten verveelt lezen nooit. Kinderen ervaren dat er met lezen een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 4 TOT EN MET 8

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

Vijf krachtige kenmerken van Blink Lezen:

elke dag een half uur lezen uit nieuwsgierigheid actief en ook samen bezig zijn met wat je hebt gelezen rijke leesomgeving met veel variatie en vrije keuze langer binnen hetzelfde thema lezen, in verbinding met andere vakken taalvaardigheden in samenhang

Kinderen ontdekken de wereld De thema’s van Blink Lezen zijn goed te combineren met lessen wereldoriëntatie, waardoor de lessen elkaar versterken. Leerlingen zijn zo langere tijd intensief met een onderwerp bezig. Dezelfde woorden komen vaker terug, waardoor het lange termijngeheugen ze makkelijker opslaat. Met Blink Lezen verdiepen de leerlingen zich 6 tot 8 weken lang in een thema. Door veel te lezen (en te luisteren en te kijken) leren ze van alles over de wereld, en over zichzelf. Er zijn lessen Wereldlezen (met diverse tekstsoorten) met daarbij Mini- colleges (die ondersteunen bij het grip krijgen op de teksten en waarin onder andere de strategieën aan bod komen). En bij ieder thema is er een leesclubboek en een voorleesboek, met activiteiten op het digibord en in het leesdossier. Zo gaat het thema echt leven in de klas, wordt er veel gelezen en verwerven leerlingen steeds meer achtergrondkennis en woordenschat. Geïntegreerd lezen Technisch lezen en begrijpend lezen komen geïntegreerd in het lesmateriaal aan bod. Je behandelt in bijvoorbeeld een les Wereldlezen beide vormen van lezen. Per groep zijn er wel

verschillen. In groep 4 ligt het zwaartepunt meer op technisch lezen (vlot en vloeiend lezen), maar altijd met aandacht voor de inhoud van de tekst en begrijpen waar het over gaat. In groep 7/8 besteed je in de lessen vooral tijd aan begrijpend lezen. Vlot en vloeiend lezen blijft in deze groepen aan bod komen om het te ‘onderhouden’. Een eigen boekenkast Uniek bij Blink Lezen is dat bij elk thema een leesclubboek hoort. De kinderen lezen dit boek op school. Het boek mogen ze mee naar huis nemen, zodra het uit is. Zo bouwen leerlingen door de jaren heen hun eigen kinderboekencollectie op. Uiteindelijk hebben ze 25 eigen boeken! De werkvormen en opdrachten zorgen ervoor dat het leesclubboek gaat leven. Naast dit lees- clubboek mogen kinderen ook nog 2 eigen keuzeboeken lezen per thema. Zo maken de leerlingen met plezier veel leeskilometers.

32

Het Leesboek

Nieuwsgierigheid als basis

om te leren lezen

PRODUCT UITGELICHT

Een Leesclubboek bij elk thema

Bij elk thema lezen de leerlingen een leesclubboek in de klas, dat gekozen is door het Blink Kinderpanel. Ze mogen alle boeken houden. Als ze van school gaan, hebben ze 25 boeken voor hun boekenkast.

33

Technisch en begrijpend lezen in één methode

PRODUCT UITGELICHT

Leesboekenserie Estafette groep 4 624264

Houd leerlingen aan het lezen met de boeken uit de aanvullende leesseries die aansluiten op de thema’s en verhalen uit de methode. Deze boeken zijn geschreven op AVI M4 of AVI E4. Deze prachtige boekenserie biedt een verscheidenheid aan soorten boeken, van prentenboek tot leesboek, van samenleesboek tot stripboek en moppenboek.

Kijk op heutink.nl voor aanvullende leesboekenseries voor de groepen 5 tot en met 8.

34

Het Leesboek

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

Voortgezet lezen

Estafette

Estafette combineert de pijlers technisch lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesstrategieën en leesplezier voor goed leesonderwijs. Deze vijf pijlers vormen het fundament van Estafette. Dit gebeurt in elke les en bij iedere tekst. In groep 4 tot en met 6 ligt de nadruk op technisch lezen met begrip en in de bovenbouw ligt het zwaartepunt op begrijpend en studerend lezen. Uiteraard verpakt in aansprekende teksten en boeiende lessen.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 4 TOT EN MET 8

Vijf krachtige kenmerken van Estafette:

technisch, begrijpend en studerend lezen in één geïnspireerd op Close Reading van correct en vlot lezen, naar vloeiend met begrip

leesplezier (beleving en bevordering) rijk gevarieerde teksten en tekstsoorten

Systematisch aanbod Estafette gebruikt een helder overzicht in de thema’s en de lessen. Daarnaast hanteren zij een compleet vernieuwde technische leeslijn. Alle woordtypen zijn op een rijtje gezet en verdeeld in stapjes. Binnen elk AVI-niveau komen diezelfde woordtypen terug, maar dan steeds een beetje moeilijker. Zo ontstaat een systeem van blijven oefenen waardoor leerlingen steeds een stapje hoger komen in geautomati- seerd lezen. Per les staat er in groep 4 t/m 6 één woordtype centraal. Uiteraard gelijk toegepast in leuke en gevarieerde teksten. In groep 7 en 8 zijn er 3 woordtypen gebundeld. Met Vloeiend & Vlot herhalen leerlingen de eerder aangeleerde woorden van dit woordtype en oefenen ze verder op woord-, zin- en tekstniveau met de woorden binnen dit woordtype op het huidige AVI-niveau. Ideaal te managen qua instructie met combinatiegroepen. Close-reading In Estafette editie 3 staan niet de leesstrategieën en -doelen centraal, maar de tekst zelf. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Close Reading. Om begrijpend te leren lezen is deze aanpak bewezen effectiever én het zorgt voor meer motivatie bij de leerlingen. De tekst wordt herhaald en verdiepend gelezen, waarbij de inhoud

van de tekst centraal staat. Vanuit algemeen begrip van de tekst in grote lijnen wordt verdiepend gelezen en komen de tekststructuur en details aan bod. Ook wordt er gediscussieerd over de tekst en vindt er meningsvorming plaats. Juist door het samen bespreken van de tekst, toelichten hoe tot het antwoord op de vragen is gekomen, en over de tekst te discussiëren ontstaat een dieper begrip. Aandacht voor leesbevordering Op gevarieerde wijze laat Estafette leerlingen plezier beleven aan het lezen. Dit start al met de diverse teksten en opdrachten die in de leeslessen aan bod komen. Daarnaast krijgen leerlingen allerlei leessuggesties voor boeken en tekstsoorten die een haakje hebben met het thema, zoals boeken van hetzelfde genre, die gaan over hetzelfde onderwerp of die geschreven zijn door dezelfde auteur. Ook in de oefensoftware wordt er met het onderdeel “ Kruip in de huid van ….”, waar leerlingen leren om met intonatie te lezen, aan leesbevordering gedaan. Zo maken de leerlingen de gewenste leeskilometers, op school en thuis.

35

Voortgezet lezen

Met Atlantis gaat er een wereld van verhalen voor je open

Atlantis In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Leerlingen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Daarnaast biedt Atlantis speciale leesplezierlessen aan. Dankzij het unieke didactische differentiatiemodel kan Atlantis gemakkelijk en effectief worden ingezet in (combinatie)groepen met grote niveauverschillen.

GESCHIKT VOOR DE GROEPEN 4 TOT EN MET 8

Vijf krachtige kenmerken van Atlantis:

plezier in lezen is de basis: leesbeleving staat centraal technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd en kerndoeldekkend uitgewerkte leerlijn begrijpend kijken en luisteren uniek differentatiemodel gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten

Lezen = begrijpen Eigenlijk is dat ook logisch: als je iets leest, wil je altijd begrijpen wat er staat. Waarom zou je er anders aan beginnen? In Atlantis staat de inhoud van de tekst centraal, waardoor leerlingen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze willen weten hoe een verhaal afloopt, hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Zo wordt het lezen leuk en gaat het steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar. Inspelen op niveauverschillen Met Atlantis geef je één instructie die geschikt is voor lezers op verschillende niveaus. Dat is mogelijk dankzij de unieke leerlijn technisch lezen, waarin leesmoeilijkheden van verschillende AVI- niveaus worden gecombineerd in één les. In een les over samen- stellingen in groep 4 komen dan woorden als rugtas (AVI-E3), tandenborstel (E4) en fotoalbum (E5) aan de orde. Deze woorden horen allemaal bij hetzelfde woordtype. Je geeft in dit geval één instructie over het lezen van samenstellingen, die relevant is voor je leerlingen op AVI-E3 t/m E5. Zo leer je samen op je eigen niveau, ook in combinatiegroepen. Voor leerlingen die naast de les extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, zijn er speciale pre-teaching- en plusmaterialen.

Kies je eigen tekst Atlantis is opgebouwd rondom vier belevingsgebieden: andere plaat- sen en andere tijden, wetenschap en techniek, mens en natuur en cul- tuur en maatschappij. Elk jaar maak je met de leerlingen een reis door deze vier gebieden: in elk blok verken je een deel van één gebied. De kinderen mogen in Atlantis vaak zelf kiezen wélke tekst ze lezen: hun eigen interesse is leidend. Er staan dan ook veel verschillende soorten teksten in de leesboeken: van verhalen tot krantenberichten en van theaterleesteksten tot mailtjes. In groep 6, 7 en 8 ligt de focus in de leesboeken op informatieve teksten. Doordat de teksten inhoudelijk altijd bij elkaar aansluiten, kunnen de leerlingen verschillende teksten lezen en toch dezelfde opdrachten maken. Regelmatig wisselen ze daarbij hun leeservaringen uit om samen tot het juiste antwoord te komen. Bij de opdrachten worden verschillende (coöperatieve) werk- vormen gebruikt, want ook bij de verwerking draagt diversiteit bij aan meer lees- en leerplezier.

Kijk op heutink.nl voor alle materialen bij deze methode

36

Het Leesboek

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online